Polystyren, izolační desky, tvarovky - Termax, s. r.o.
Finanční podpora Evropské unie

Finanční podpora Evropské unie byla poskytnuta na následující projekty

Využití polystyrenu při pyrolýze CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025650

Cílem projektu je sdílení poznatků mezi žadatelem TERMAX s. r. o. a výzkumnou (VaV) institucí Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích v prostředí výroby polystyrenu. Know-how spočívá především v ověření postupu, který umožní posouzení zpracování polystyrenových produktů a odpadního polystyrenu prostřednictvím pyrolýzního reaktoru. Proces ověří přeměnu vstupní vsádky (polystyren) na plynnou, kapalnou a pevnou látku. Ověří % poměr těchto látek a ověří ekonomiku celého procesu.

Využití Tetra Paku při pyrolýze CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027973

Cílem projektu je zpracování a využití Tetra Paku při pyrolýze, řeší analýzu materiálu a materiálových toků - provedení opakovaného laboratorního měření procesu, návrh technického řešení využití tetra paku při pyrolýze a posouzení ekonomiky procesu.

Využití odpadu ze zdravotnických zařízení při pyrolýze CZ.01.01.01/05/23_009/0002060

Cílem projektu je analýza přeměny vstupní vsádky (medicínského odpadu) na plynnou, kapalnou a pevnou látku, včětně posouzení ekonomiky procesu a jeho dílčích výstupů.

Zateplování fasád budov

Kontaktní zateplovací systém je lehký způsob zateplení s minimálním zatížením venkovních stěn budov.
Základním prvkem systému je rozměrově stabilizovaná deska z expandovaného polystyrenu vyráběná tvarovkovým způsobem s možností zámku po celém obvodu desky.
Izolační desky systému jsou univerzálním podkladem pro velký výběr fasádních omítek a barev.

Základním prvkem zateplování fasád je rozměrově stabilní deska TERMAX z EPS vyráběná tvarovkovým způsobem s možností zámku po celém obvodu desky.

EPS desky Termax se lepí na podklad lepícím a stěrkovacím tmelem MCT 135, přikotvují talířovými hmoždinkami, zpevňují armovací sklovláknitou tkaninou R a po penetraci nátěrem Kontakt se fasáda dokončuje vrstvou šlechtěné pastovité omítky Cemix v celé škále zrnitosti a barevných odstínů.

Přednosti použití systému zateplování fasád pro vnější izolaci budov:

Snímky pořízené termovizí s využitím počítačové animace

Díky zateplování fasád v provedení se zámkem jsou minimalizovány tepelné mosty v místech spojů jednotlivých desek

Při použití desek bez zámku dochází v místech spojů k výrazným tepelným ztrátám.

Certifikace

Společnost Termax, s.r.o. ve spolupráci se společností Cemix ( Calofrig ) vypracovala Technologický postup pro vnější kontaktní zateplování budov s obchodní značkou . V systému byly použity šlechtěné omítky a lepící a stěrkovací hmoty Cemix, v kombinaci s tvarovkovými polystyrenovými deskami Termax. Tento zatepovací systém nechala odzkoušet a certifikovat TZUS, který vystavil protokol č. 020 – 007961 a vydal Stavební technické osvědčení č. 020 – 007959 . Společnost vydala Prohlášení o shodě výrobce . Platnost této certifikace skončila dnem 28. února 2006 a společnost Termax se pro neúměrně vysoké náklady recertifikace podle EÚ rozhodla certifikát neobnovovat. Vhodnost všech v systému používaných materiálů a technologický postup pro zateplení fasád budov platí nadále, ale od 28.2. 2006 jej není možno uvádět jako Kontaktní zateplovací systém .

Pracovníci společnosti Termax Vám přesto budou nadále nápomocni při výběru nejvhodnějších materiálů a realizaci zateplení fasády Vašeho domu s použitím certifikovaných polystyrénových desek TERMAX.

Materiál EPS 100

Vlastnosti materiálů

Podlahový polystyren Podlahový polystyren česky deutsch