Polystyren, izolační desky, tvarovky - Termax, s. r.o.
Finanční podpora Evropské unie

Finanční podpora Evropské unie byla poskytnuta na následující projekty

Využití polystyrenu při pyrolýze CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025650

Cílem projektu je sdílení poznatků mezi žadatelem TERMAX s. r. o. a výzkumnou (VaV) institucí Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích v prostředí výroby polystyrenu. Know-how spočívá především v ověření postupu, který umožní posouzení zpracování polystyrenových produktů a odpadního polystyrenu prostřednictvím pyrolýzního reaktoru. Proces ověří přeměnu vstupní vsádky (polystyren) na plynnou, kapalnou a pevnou látku. Ověří % poměr těchto látek a ověří ekonomiku celého procesu.

Využití Tetra Paku při pyrolýze CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027973

Cílem projektu je zpracování a využití Tetra Paku při pyrolýze, řeší analýzu materiálu a materiálových toků - provedení opakovaného laboratorního měření procesu, návrh technického řešení využití tetra paku při pyrolýze a posouzení ekonomiky procesu.

Polystyrenová drť Rondo

RONDO je kondiciovaná drť peněného polystyrenu určená jako přísada pro výrobu lehčeného polystyrenbetonu, nebo samostatně, jako zásypový materiál.

je kondiciovaná drť peněného polystyrenu určená jako přísada pro výrobu lehčeného polystyrenbetonu, nebo samostatně, jako zásypový materiál.

Kondiciování spočívá v:

Vlastnosti RONDA:

rozdělení polystyrenu Kuličky pěněného polystyrenu o průměru 3 až 6 mm, sypné hmotnosti cca 16,5 kg /m3, součinitel tepelné vodivosti kuliček pouze 0,033 W/mK, nasákavosti do 20 %, prašnosti do 5 % obsahu, objemově stálé.manipulace a dávkovatelnosti

Výhody proti ostatním vylehčujícím a termoizolačním přísadám do betonu jsou:

RONDO (polystyrenbeton) je vhodné použít všude, kde je třeba:

Technologický postup míchání polystyrenbetonu s plnidlem RONDO

Přesně odvážení množství písku a cementu promísíme v míchačce. Poté buď vysypeme do domíchávače nebo přímo přidáme dávku plnidla RONDO a promícháme po dobu cca 5 minut. Po spojení směsi přidáme potřebné množství vody s plastifikátorem a domícháváme cca 15 min.

Betonová směs se dá použít jako zavlhlá – doprava foukáním Mixokretem, nebo tekutá k zalévání doprava šroubovou pumpou. Zvolené konzistenci je nutno přizpůsobit dávku vody.

Ověřeno zkušebnou firmy Českobudějovické Pozemní Stavby, Protokol č . 10/03

Prohlášení o shodě

drť Rondo

Podlahový polystyren Podlahový polystyren česky deutsch